Intervencije pomoću konja

Pojam intervencija pomoću konja (eng. Equine Assisted Interventions) odnosi se na široko priznatu terapijsku metodu koja se uspješno koristi u mnogim zemljama, a čiji je cilj poboljšati kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom radeći s konjima kao partnerima u terapijskom i obrazovnom procesu.

Intervencije pomoću konja (IPK), u užem smislu riječi, su sve vrste terapija i aktivnosti namijenjene djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom u kojima se pomoću konja ostvaruju poboljšanja na psihofizičkom, senzomotoričkom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom području razvoja.

Terapije pomoću konja

TPK je komplementarna terapija koja uključuje aktivnosti s konjem i/ili u konjskom okruženju, a sastoji se od strategija i tretmana koje terapeut koristi unutar svoga područja stručnosti. To je terapijski postupak u kojem se za korisnika izrađuje posebno napisan individualizirani program rada s postavljenim terapijskim ciljevima, opisom izabranih metoda, postupaka, aktivnosti i pomagala. Ovaj postupak zahtjeva vođenu analizu, kontinuiranu evaluaciju samog programa te praćenje napretka korisnika.

TPK izvode stručnjaci osnovnog profila obrazovanja kao što su pedagozi, edukacijsko-rehabilitacijski stručnjaci, socijalni pedagozi, psiholozi, učitelji, odgajatelji, fizioterapeuti, radni terapeuti, kinezioterapeuti, socijalni radnici, liječnici i drugi stručnjaci srodnih područja koji su završili dodatnu izobrazbu iz konjaništva i TPK (specijalizacija).

Aktivnosti pomoću konja

APK su aktivnosti u kojima se ciljevi za korisnika postavljaju općenito (važna je ugoda i zadovoljstvo, opuštanje, druženje, prijateljstvo, aktivnost) i ne podliježu evaluaciji. APK izvode osobe različitih struka uz dodatnu izobrazbu iz konjaništva i IPK (osposobljavanje). Izobrazba iz konjaništva (viša razina) određuje razinu bavljenja sportsko-rekreativnim aktivnostima.

Podvrste: Sportsko rekreativno jahanje (razine: rehabilitacijsko, rekreativno te natjecateljski, odnosno vrhunski sport). U odnosu na discipline razlikujemo: dresurno jahanje za OI, preponsko jahanje, vožnja zapregama te terapijsko voltažiranje.

Pedagoško-preventivni program

Pedagoško-preventivni program namijenjen je djeci i mladima s teškoćama u učenju i problemima u ponašanju, djeci i mladima u riziku te djeci i mladima opće populacije u dobi od 10 do 18 godina.

Program je usmjeren aktivnom uključivanju djece i mladih u volonterske aktivnosti Udruge u cilju razvoja socijalne integracije, samopouzdanja, prihvaćanja različitosti, usvajanja pozitivnih životnih stavova i društvenih vrijednosti.

Navedene skupine uključuju se i u sportsko-rekreacijsko jahanje u svrhu poticanja zdravog načina života te smanjenja rizičnih oblika ponašanja, odnosno pojave ovisnosti i nasilja.

Volonterski program

Volonterski program usmjeren je osnaživanju i motiviranju mladih za aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Kroz uključivanje istih u volonterske aktivnosti Udruge te edukacijske radionice doprinosi se informiranju i podizanju svijesti mladih o potrebama društva te mogućnostima za osobni doprinos istom. Ujedno, kroz volontiranje mladi stječu nova znanja te razvijanju socijalne i komunikacijske vještine. Udruga u svrhu razvoja volonterskog programa surađuje s DKolektivom – organizacijom za društveni razvoj i odgojno obrazovnim ustanovama u lokalnoj zajednici.